foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Przedziały procentowe w ocenianiu prac pisemnych uczniów  klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Bedlnie obowiązujące od 01.09.2020r

bez dostosowania wymagań

Procent Ocena 
 0-35%  niedostateczny
 36%-54% dopuszczający 
55%-74%  dostateczny 
 75%-89%  dobry
 90%-95%  bardzo dobry
 96%-100%  celujący

Czytaj więcej: Procentowa skala ocen

I. ZASADY OGÓLNE

 

 1. Zapisy zawarte w poniższym regulaminie są zgodne z wytycznymi MEN, MZ oraz GIS wydanymi dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od września 2020 roku.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Nakaz zakrywania ust i nosa (maseczki ochronne) obowiązuje w przestrzeni wspólnej szkoły – podczas wejścia do szkoły, w szatniach, na korytarzu szkolnym, w bibliotece.
 4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz starsi uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Rodzice/opiekunowie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą wejść z nimi do budynku szkoły – obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zasłanianie ust i nosa.
 6. Opiekunowie odprowadzający dzieci ze szkoły i je odbierający mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej, którym jest wydzielony obszar części piwnicznej oznaczony żółtą taśmą, zobowiązani są oni zachować poniższe zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystans od kolejnego opiekuna z z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 m.
  3. dystans od pracowników szkoły minimum 1,5 m.
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli ( stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),
 7. Zaleca się dowożenie uczniów do szkoły własnym transportem.
 8. Rodzic/opiekun nie wchodzi do szkoły bez uzasadnionej przyczyny, w szczególnych przypadkach uzgadnia wejście z dyrektorem szkoły lub wychowawcą klasy.
 9. Komunikacja z rodzicami/opiekunami ucznia odbywać się powinna poprzez telefon lub pocztę e-mail.
 10. Szkoła nie zapewnia posiłków ani napojów ( herbaty) podczas pobytu ucznia w szkole ( wyjątek stanowią uczniowie dożywiani przez GOPS)
 11. Przerwy śródlekcyjne mogą odbywać się na świeżym powietrzu adekwatnie do warunków pogodowych i za pozwoleniem nauczycieli dyżurujących.

 

II. ZASADY PRZYCHODZENIA UCZNIÓW DO SZKOŁY

 Wchodzenie uczniów do szkoły będzie się odbywało według poniższego porządku:

 1. pomiar temperatury ciała przy wejściu do budynku,
 2. dezynfekcja rąk,
 3. przejście do szatni, zmiana obuwia,
 4. umycie rąk w toalecie szkolnej,
 5. udanie się pod wyznaczoną sale lekcyjną,

Czytaj więcej: Regulamin pracy Szkoły Podstawowej w Bedlnie w czasie epidemii COVID-19

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.