foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szanowni Państwo,

               W związku z wejściem w  życie  Ustawy z dnia 4 października  2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych /PPK/,  uprzejmie informuję, iż  Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie  zobowiązana  jest do  uruchomienia   procedury utworzenia i wdrażania  Pracowniczego Planu Kapitałowego/ PPK /.

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny, prywatny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania  na przyszłą emeryturę, w którym biorą udział  Pracodawca, Pracownik i Państwo.

Dla  Pracodawcy PPK jest obowiązkowe, bez względu   na   wielkość przedsiębiorstwa i  obowiązujące  w   nim  formy  zatrudnienia osób podlegających  ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Dla Pracowników  i  osób zatrudnionych  w innych systemach wynagradzania, za  których  odprowadzane  są  składki emerytalne i rentowe do ZUS, PPK jest systemem  dobrowolnym.

Cały dokument pdf do zapoznania się

Zasady zdalnego nauczania

w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie.

w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje: § 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870)

obowiązujące od 09 listopada do 29 listopada 2020r

ograniczające funkcjonowanie szkoły

 1. W klasach od I-III zostają zawieszone zajęcia stacjonarne a nauka będzie odbywać się w trybie zdalnym od 09 listopada do 29 listopada 2020 r.
 2. Przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych w klasach IV-VIII do dnia 29 listopada 2020 r.
 3. Wszystkie zajęcia objęte ramowym planem nauczania dla klas I-VIII będą odbywać się zdalnie przy użyciu platformy Teams (w razie wystąpienia trudności technicznych dopuszcza się korzystanie z aplikacji Zoom oraz innych dostępnych platform i aplikacji po uzgodnieniu z rodzicami i dyrektorem szkoły).
 4. Zajęcia zdalne prowadzone są w czasie rzeczywistym według obowiązującego (od 02 września 2020r.) planu lekcji dla klas I-VIII. Lekcja online trwa 30 minut + 15 minut do dyspozycji uczniów (pytania, konsultacje)
 5. Każdy z uczniów przejdzie na formę zdalnego nauczania,  jaka została wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności z tym związane na bieżąco będą zgłaszane wychowawcom klas.
 6. Wychowawcy klas podejmą działania mające na celu rozwiązywanie problemów sprzętowych:
  • powiadomią o trudnościach dyrektora,
  • pomagają w procesie pozyskania sprzętu z zasobów szkolnych,
  • monitorują proces rozwiązania problemu do czasu rozwiązania, powiadamiając dyrektora
 1. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej – zajęcia specjalistyczne.
 2. Komunikacja z Rodzicami odbywa się przez e-dziennik (LIBRUS SYNERGIA), w sytuacji, kiedy nie możemy skorzystać z przyjętej aplikacji kontaktujemy się e-maile służbowe nauczycieli, ewentualnie telefonicznie - wychowawca klasy lub dyrektor szkoły.
 3. Dla uczniów niepełnosprawnych zajęcia mogą być zorganizowane stacjonarnie w szkole (w tym zajęcia rewalidacyjne) w porozumieniu z rodzicami.
 4. Dla uczniów klasy VIII w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych po uzgodnieniu z rodzicami i uwzględnieniu przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających ze stanu epidemii istnieje możliwość zorganizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty.
 5. Nauka i opieka dla dzieci w oddziale przedszkolnym oraz punkcie przedszkolnym pozostaje bez zmian, odbywa się w trybie stacjonarnym.

Od 09 listopada 2020 drzwi budynku szkoły są zamknięte, ograniczamy do minimum przebywanie na terenie osób trzecich. Prosimy o korzystanie z dzwonka ewentualnie telefonu 24 2821348.

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.