Wytyczne MEiN, MZ i GIS
dla szkół podstawowych i
ponadpodstawowych
– tryb pełny stacjonarny
Ogólne zasady dla szkół i placówek:

+
Szczepienie
- rekomendowane dla pracowników szkół oraz
uczniów w określonych grupach wiekowych.
Dezynfekcja - przed i po zajęciach mycie powierzchni
detergentem lub dezynfekcja środkiem
dezynfekującym.
Dystans - minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
Higiena - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona
podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania
oczu, nosa i ust.
Maseczka - w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można
zachować dystansu.
Wietrzenie - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w
dni wolne od zajęć.


W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych
rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony
przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.
W ogólnych wytycznych nie jest możliwe uwzględnienie specyfiki każdej szkoły
– małej i dużej, z regionów o zróżnicowanej sytuacji epidemicznej. Szkoły różnią
się m.in. zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji
zadań wychowawczych, profilaktycznych oraz z obszaru pomocy
psychologiczno- pedagogicznej.
Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich
kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i
wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy
je prowadzić w sposób, który zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o
zachowanie reguł sanitarnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb szkoły, do
wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań w ramach
programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych lokalnych uwarunkowań.
W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież
dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością
o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać
rozwiązań.
Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom szkół,
którzy najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, da
możliwość zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Będą
one gwarancją bezpieczeństwa i troską o zdrowie psychiczne uczniów.
Organizacja zajęć
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz
gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu
publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz
środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower,
hulajnoga).
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów
bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich
obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Przy wejściu do budynku szkoły należy zamieścić informację o obowiązku
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim
należy umożliwić skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać
dozowniki. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej
kolejności myli ręce wodą z mydłem.
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na
teren szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne
w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek
jednorazowych.
6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w
przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w
przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

7. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów
szkół ponadpodstawowych.
8. Należy ograniczyć, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z
zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one
zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania
dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych
obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek
jednorazowych.
9. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na
odległość.
10. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1
termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W
przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy
konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. Dopuszcza się używanie innych
urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury.
11. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel,
duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub
wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
12. Należy zapewnić taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi
zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły,
szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczy gromadzenie się uczniów na
terenie szkoły. W miarę możliwości, sale i węzły sanitarne powinny być
wyznaczone dla poszczególnych klas w sposób umożliwiający zachowanie
zasady dystansu społecznego.
13. W miarę możliwości należy ustalić indywidualny harmonogram/plan dnia (lub
tygodnia) dla danej klasy, uwzgledniający m.in.:
- godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły,
- korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min),
- korzystanie ze stołówki szkolnej,
- zajęcia na boisku.
14. W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej
sali, a do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą
zajęć stacjonarnych w innych klasach.
15. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje
się:
- zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co
najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów
znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni
stolika,
- pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
- przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka
nauczyciela,

- w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy
ławkami uczniów,
- w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek
jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.
16. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po
przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
17. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć,
uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
18. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach i
placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy czyścić lub
dezynfekować.
19. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce,
jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy
uczeń wraca do domu.
20.Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie
czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących.
W sali gimnastycznej podłoga powinna być myta przy użyciu wody z detergentem
lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy – po
każdym jego użyciu przez daną klasę.
21. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w
czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.
22.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym
powietrzu na terenie szkoły.
23.Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny
zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w
przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do
zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu
społecznego.
24.Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w
których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier
kontaktowych.
25.W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców podmiot
przyjmujący uczniów i słuchaczy zapewnia prowadzenie tych zajęć z
uwzględnieniem przepisów odrębnych, dotyczących ograniczeń, nakazów i
zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów
pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa
branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
26.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w
szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy
dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast
opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub
dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

27.Podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni, należy przystosować
inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przychodzenia
uczniów do szkoły zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby
uniknąć kontaktu dzieci z różnych klas.
28.Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w
grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach
dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu
korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy dotyczące
zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się w pierwszej kolejności
regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. Świetlice
należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w
świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po
przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z
detergentem lub dezynfekcji.
29.Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni
ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni
wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej).
30.Należy ustalić i upowszechnić zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych
organizowanych w szkole. Nie powinny odbywać się one w trakcie zajęć
obowiązkowych szkoły, a po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację
zajęć pozalekcyjnych w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z
zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed
rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć – mycie i dezynfekcja powierzchni
dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.
31. Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz
godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i
innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
32.Należy we współpracy z pielęgniarką środowiska nauczania i
wychowania/higienistką szkolną ustalić i upowszechnić zasady korzystania z
gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając
wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in.
Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
33.Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze
świadczeniodawcą na podstawie obowiązujących go wymagań określonych w
przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i
Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady korzystania z gabinetu oraz godziny
jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów.
34.Należy podjąć działania umożliwiające uczniom realne korzystanie z opieki
stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić
możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia, gdy jest ona
konieczna. Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:
https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-irodzajow-swiadczen – pkt 1 stomatologia – są zamieszczone zalecenia
postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w warunkach stanu
epidemii COVID-19 w Polsce dla lekarzy dentystów, asysty stomatologicznej,
gabinetów dentystycznych, laboratoriów techniki dentystycznej i pacjentów.
35.Jeżeli w szkole funkcjonują źródełka lub fontanny wody do picia decyzja o ich
użytkowaniu musi być poddawana bieżącej ocenie, która uwzględnia aktualną

sytuację epidemiologiczną. Dopuszcza się udostępnianie urządzeń
dystrybuujących wodę wodociągową do picia. Rekomenduje się korzystanie
przez uczniów z bezdotykowych źródełek i fontann wody pitnej lub z innych
dystrybutorów pod nadzorem opiekuna.
Bezpiecznie formy i zalecenia higieniczno-sanitarne udostępniania dzieciom
wody wodociągowej zostały wskazane na stronie internetowej GIS
https://www.gov.pl/web/gis/fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wodyzrodelka--udostepnianie-wody-do-spozycia-w-placowkach-oswiaty
36.Dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji i upowszechnienia wewnętrznego
regulaminu lub procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, z
uwzględnieniem:
- specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć
w formie zdalnej,
- zaleceń wskazanych w przedmiotowych wytycznych,
- aktualnych przepisów prawa.
37.Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące
funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich
rodzicami/opiekunami prawnymi, np.:
- obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,
- w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie
użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni –
obowiązek osłony ust i nosa maseczką.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni
1. Przy wejściu głównym należy umieścić numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w
sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które
wchodzą do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne,
miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref
przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do
dezynfekcji.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to
uczniowie, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy
zapewnić regularne napełnianie dozowników z mydłem.
4. Należy monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w
pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
5. Należy monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym
uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są
otwarte.

6. W przypadku szkół wyposażonych w systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne,
zalecane jest przeprowadzenie kontroli pracy systemu przed rozpoczęciem jego
działania (koniecznie przed rozpoczęciem roku szkolnego), w tym przeglądu
technicznego i sanitarnego (m.in. kontrola szczelności systemu oraz zgodnie z
zaleceniami producenta wymiana filtrów powietrza), a w trakcie użytkowania stały
monitoring bezpieczeństwa systemu.
7. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych
pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie
oparów środków służących do dezynfekcji.
8. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –
instrukcje dezynfekcji.
9. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich
czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.
10. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają masek lub rękawic
jednorazowych, należy zapewnić miejsca/pojemniki do ich wyrzucania. Zalecenia
w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS:
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusemsars-cov-2/
11. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania
dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.
12. Jeżeli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny, należy zobowiązać go
do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów
należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń.
Gastronomia
1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne
pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania
żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej
ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana
odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to
niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy
zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów,
sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
W przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy
gastronomii powinni stosować maseczkę (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
2. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk
wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie
alkoholu (min. 60%).
3. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego
przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne,
zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Spożywanie posiłków powinno odbywać

się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami
powinna wynosić co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się
przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika. Przy
zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i
poręczy krzeseł po każdej grupie.
4. W przypadku braku innych możliwości organizacyjnych dopuszcza się spożywanie
posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i
higienicznego spożycia posiłku.
5. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być
przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
6. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
7. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki,
wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem
detergentu i wyparzyć. Jeżeli żywność zapewniona jest przez firmę zewnętrzną, a
szkoła nie posiada zastawy stołowej wielorazowej, należy stosować jednorazowe
naczynia i sztućce.
8. Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.
Wymaganie to dotyczy szkół, w których nie jest możliwe zapewnienie właściwych
warunków mycia naczyń i sztućców, porcjowania/nakładania dostarczonych
posiłków. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i
sztućców.
9. Należy usunąć dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z
obszaru sali jadalnej. Mogą być one wydawanie tylko bezpośrednio przez obsługę.
W stołówce należy zrezygnować z samoobsługi i dozowników do samodzielnego
nalewania napojów. Dania i produkty muszą być podawane przez osobę do tego
wyznaczoną/obsługę stołówki.
10. Jeżeli posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w
pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem
talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły, to taki sposób podawania
posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem że naczynia i sztućce
wielorazowego użytku stosowane w danej szkole będą myte zgodnie z zaleceniem
wskazanym powyżej.
11. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i
dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń
stołowych oraz sztućców.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u
pracowników
1. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających z
Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub
choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub
izolacji domowej.

3. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw.
podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko
zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w
przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
4. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn
dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić miejsce, w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów infekcji dróg
oddechowych.
5. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia
objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować
się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z
której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić
pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy
zadzwonić pod nr 999 lub 112.
6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie
natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i
informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą
wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu
zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
7. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor powinien skontaktować
się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
8. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z
zaistniałym przypadkiem.
9. Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi
objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie
dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także
zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.
* Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach
szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie
stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na
stronie
www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób,
które miały kontakt z zakażonym.
11. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i
Ministra Zdrowia dostępnych na stronach
www.gov.pl/koronawirus oraz
www.gis.gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.
Załączniki – instrukcje
a) mycia rąk
https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
b) dezynfekcji rąk
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
c) prawidłowego zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
d) prawidłowego zdejmowania rękawiczek
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
e) wykaz produktów biobójczych
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze
f) zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych
https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876

wytyczne obraz

 

REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BEDLNIE W CZASIE EPIDEMII COVID-19 –ROK SZKOLNY 20120/2021

 

I. ZASADY OGÓLNE

 

1. Zapisy zawarte w poniższym regulaminie są zgodne z wytycznymi MEN, MZ oraz GIS wydanymi dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od września 2020 roku.

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

3. Nakaz zakrywania ust i nosa ( maseczki ochronne) obowiązuje w przestrzeni wspólnej szkoły – podczas wejścia do szkoły, w szatniach, na korytarzu szkolnym, w bibliotece.

4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz starsi uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

5. Rodzice/opiekunowie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą wejść z nimi do budynku szkoły – obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zasłanianie ust i nosa.

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci ze szkoły i je odbierający mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej, którym jest wydzielony obszar części piwnicznej oznaczony żółtą taśmą, zobowiązani są oni zachować poniższe zasady:

a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b. dystans od kolejnego opiekuna z z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 m.

c. dystans od pracowników szkoły minimum 1,5 m.

d. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli ( stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),

7. Zaleca się dowożenie uczniów do szkoły własnym transportem.

8. Rodzic/opiekun nie wchodzi do szkoły bez uzasadnionej przyczyny, w szczególnych przypadkach uzgadnia wejście z dyrektorem szkoły lub wychowawcą klasy.

9. Komunikacja z rodzicami/opiekunami ucznia odbywać się powinna poprzez telefon lub pocztę e-mail.

10. Szkoła nie zapewnia posiłków ani napojów ( herbaty) podczas pobytu ucznia w szkole ( wyjątek stanowią uczniowie dożywiani przez GOPS)

11. Przerwy śródlekcyjne mogą odbywać się na świeżym powietrzu adekwatnie do warunków pogodowych i za pozwoleniem nauczycieli dyżurujących.

II. ZASADY PRZYCHODZENIA UCZNIÓW DO SZKOŁY

 

Wchodzenie uczniów do szkoły będzie się odbywało według poniższego porządku:

1. pomiar temperatury ciała przy wejściu do budynku,

2. dezynfekcja rąk,

3. przejście do szatni, zmiana obuwia,

4. umycie rąk w toalecie szkolnej,

5. udanie się pod wyznaczoną sale lekcyjną,

III. ZASADY ZACHOWANIA NA KORYTARZU SZKOLNYM

 

1. Podczas pobytu na korytarzu szkolnym obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa ( maseczki ochronne), wyjątek stanowi spożywanie drugiego śniadania.

2. Dyżury nauczycielskie będą pełnione zgodnie przyjętym w szkole Regulaminem Dyżurów Nauczycielskich.

3. Uczniowie przebywają w pobliżu przydzielonej sali lekcyjnej.

4. Uczniowie mogą siadać na ławkach w miejscach oznaczonych kolorem czerwonym.

5. Nie wolno przemieszczać się po budynku.

6. Obowiązuje dezynfekcja lub umycie rąk po każdym wyjściu z toalety oraz przed posiłkiem ( kanapka, jabłko, słodycze itp.).

7. Obowiązuje zakaz częstowania się, dzielenia jedzeniem i piciem.

8. Obowiązuje dystans społeczny:

- zachowujemy odległość między osobami,

- nie podajemy ręki,

- nie przytulamy się,

- nie przybijamy "piątki",

- nie całujemy się na powitanie/pożegnanie,

- nie pożyczamy żadnych przedmiotów osobistych ( szczotka do czesania, kosmetyki, ubrania, telefon)

9. Podczas kichania lub kaszlu należy zasłaniać usta i nos ( zgięty łokieć, chusteczka higieniczna, którą należy niezwłocznie wyrzucić do kosza na śmieci). Trzeba też unikać dotykania oczu, nosa i ust.

10. W klasach I-III nauczyciele organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut ( wyjście na korytarz szkolny lub na śwież powietrze).

IV. ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

1.Uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo (wyjątek mogą stanowić rodzeństwa).

2. Podczas lekcji nie obowiązuje noszenie maseczek ochronnych.

3. Każdy uczeń powinien posiadać swoje przybory szkolne, podręczniki itp., którymi nie może wymieniać się z innymi uczniami.

4. Nie wolno przemieszczać się samowolnie po klasie ( można to robić w uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela).

5. Zabrania się picia i jedzenia podczas zajęć lekcyjnych.

6. Przed i po zajęciach z użyciem komputerów uczniowie dezynfekują ręce ( mogą też używać rękawiczek ochronnych). Po zakończonych zajęciach sprzęt komputerowy będzie dezynfekowany.

7. Uczniowie mają obowiązek bezwzględnego podporządkowania się poleceniom nauczyciela.

V. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA/PRACOWNIKA SZKOŁY

 

1. W przypadku zaobserwowania u ucznia lub pracownika objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel), osobę taką odizolowuje się w Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej I Pomocy Przedmedycznej.

Na czas remontu korytarza, miejsce takie jest wyznaczone w świetlicy szkolnej, w części piwnicznej szkoły.

2. Postępowanie w razie podejrzenia zakażenia:

a. nauczyciel prowadzący zajęcia z danym uczniem zawiadamia dyrektora szkoły, który wyznacza opiekuna dla ucznia na czas pobytu z nim w izolatorium,

b. osoba wyznaczona do opieki nad uczniem przechodzi z nim do izolatorium i sprawuje nad nim opiekę, konieczne jest zachowanie dystansu 2m, obowiązują też maseczki ochronne oraz rękawiczki lub dezynfekcja rąk,

b. dyrektor szkoły informuje rodziców/opiekunów ucznia o niezwłocznej konieczności odebrania go ze szkoły,

3. W razie potwierdzenia na terenie placówki zakażenia koronawirusem, dyrektor ma obowiązek poinformować o tym fakcie Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.

VI. WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI

 

1. Wszyscy nauczyciele powinni zapoznać się z regulaminem i stosować jego zasady.

2. Do obowiązków nauczycieli należy:

- zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi w placówce zasadami bezpieczeństwa,

- dopilnowanie przestrzegania przez uczniów ustalonych zasad ( higiena – mycie i dezynfekcja rąk, utrzymanie dystansu itp.)

- wietrzenie sali po każdych zajęciach,

- unikanie organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,

- noszenie osłony na usta i nos w przestrzeniach wspólnych szkoły,

3. Kreda użyta przez ucznia powinna zostać odłożona do specjalnego pojemnika i poddana kwarantannie przez 3 dni.

4. Uczniowie nie dotykają wskaźnika szkolnego, zamiast niego używają własnych długopisów.

5. Kartkówki i klasówki napisane przez uczniów należy poddać 3 dniowej kwarantannie i dopiero po tym czasie mogą być sprawdzane.

6. Pisemnych prac domowych przeznaczonych do sprawdzenia, uczniowie nie wykonują w zeszytach lecz na oddzielnych kartkach.

                                     UWAGA DO CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce należy bezwzględnie dostosować się do powyższego regulaminu.

 

 

Aktualizacja regulaminu pracy Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie dla klas I-III w okresie COVID -19

 

Obowiązuje od 18 stycznia 2021r.

 

Organizacja zajęć w szkole

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły-Strefa dla Rodzica/Opiekuna, zachowując zasady:
 4. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 5. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 6. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 7. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 9. Ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 11. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 12. W każdej klasie obowiązuje tygodniowy rozkład zajęć dla danej klasy, uwzględniający:
 • godziny przywozu i odwozu dzieci autobusami szkolnymi
 • godziny dowożenia i odwożenia dzieci przez Rodziców własnym środkiem transportu
 • korzystania z przerw w czasie ustalonym przez prowadzącego (nie rzadziej niż co 45 min),
 • zajęć na hali sportowej i boisku.
 1. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej Sali za wyjątkiem grup klas łączonych klasy I i klasy II   na zajęciach plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.
 2. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 5. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu i środków dezynfekujących. W hali sportowej używany sprzęt sportowy oraz powierzchnie takie jak płyta główna , terakota na korytarzach i toaletach będą myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 6. Sale, części wspólne (korytarze) wietrzone będą co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 7. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, rezygnujemy z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 10. W szatniach, udostępniamy uczniom co drugi wieszak , nie robimy tłoku .Klasa kończąca zajęcia schodzi z nauczycielem do szatni. Po przebraniu uczeń oczekuje na autobus szkolny wraz z nauczycielem. Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym i dowożeni przez Rodziców odjeżdżają o różnych godzinach określonych w tygodniowym harmonogramie.
 11. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Świetlice wietrzymy (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 12. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 13. Korzystanie z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniają konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

 wytyczne obraz

REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ŚW. JANA PAWŁA II W BEDLNIE W CZASIE EPIDEMII COVID-19 –ROK SZKOLNY 2021/2022

 

I. ZASADY OGÓLNE

 

 1. Zapisy zawarte w poniższym regulaminie są zgodne z wytycznymi MEiN, MZ oraz GIS wydanymi dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od września 2021 roku.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Nakaz zakrywania ust i nosa ( maseczki ochronne) obowiązuje w przestrzeni wspólnej szkoły – podczas wejścia do szkoły, w szatniach, na korytarzu szkolnym, w bibliotece.
 4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz starsi uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Rodzice/opiekunowie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą wejść z nimi do budynku szkoły – obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zasłanianie ust i nosa.
 6. Opiekunowie odprowadzający dzieci ze szkoły i je odbierający mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej, którym jest wydzielony obszar części parteru przy wejściu głównym oznaczony żółtą taśmą, zobowiązani są oni zachować poniższe zasady:

               a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

               b. dystans od kolejnego opiekuna z z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 m.

 1. dystans od pracowników szkoły minimum 1,5m

d. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli ( stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),

     7. Zaleca się dowożenie uczniów do szkoły własnym transportem.

 1. Rodzic/opiekun nie wchodzi do szkoły bez uzasadnionej przyczyny, w szczególnych przypadkach uzgadnia wejście z dyrektorem szkoły lub wychowawcą klasy.
 2. Komunikacja z rodzicami/opiekunami ucznia odbywać się powinna poprzez telefon lub pocztę e-mail.

10. Szkoła nie zapewnia posiłków ani napojów ( herbaty) podczas pobytu ucznia w szkole ( wyjątek stanowią uczniowie dożywiani przez GOPS)

11. Przerwy śródlekcyjne mogą odbywać się na świeżym powietrzu adekwatnie do warunków pogodowych i za pozwoleniem nauczycieli dyżurujących.

12.Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk

   (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 1. ZASADY PRZYCHODZENIA, DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I UCZNIÓW DO SZKOŁY

 

Przychodzenie przedszkolaków według poniższego porządku:

 1. Rodzice/opiekunowie z dziećmi wchodzą schodami ewakuacyjnymi

po stronie wschodniej.

 1. Rodzic/opiekun wyposażony w maseczkę korzysta z dzwonka i czeka na pracownika szkoły, który odbierze dziecko lub może wejść do wyznaczonej strefy żółtą taśmą.

     3. Wyznaczony pracownik szkoły odbiera dziecko i prowadzi do szatni.

Wchodzenie uczniów do szkoły według poniższego porządku:

 

1. Do szkoły uczniowie wchodzą w maseczce ochronnej.

2. Przejście do szatni, zmiana obuwia,

3. Umycie dokładne rąk w toalecie szkolnej, ewentualnie dezynfekcja.

4. Udanie się pod wyznaczoną salę lekcyjną,

III. ZASADY ZACHOWANIA NA KORYTARZACH SZKOLNYCH

 

1. Podczas pobytu na korytarzu szkolnym obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa ( maseczki ochronne), wyjątek stanowi spożywanie drugiego śniadania.

2. Dyżury nauczycielskie będą pełnione zgodnie przyjętym w szkole Regulaminem Dyżurów Nauczycielskich.

3. Uczniowie przebywają w pobliżu przydzielonej sali lekcyjnej.

4. Uczniowie mogą siadać na ławkach w miejscach oznaczonych kolorem czerwonym.

5. Nie wolno przemieszczać się po budynku.

6. Obowiązuje dezynfekcja lub umycie rąk po każdym wyjściu z toalety oraz przed posiłkiem ( kanapka, jabłko, słodycze itp.).

7. Obowiązuje zakaz częstowania się, dzielenia jedzeniem i piciem.

8. Obowiązuje dystans społeczny:

- zachowujemy odległość między osobami,

- nie podajemy ręki,

- nie przytulamy się,

- nie przybijamy "piątki",

- nie całujemy się na powitanie/pożegnanie,

- nie pożyczamy żadnych przedmiotów osobistych ( szczotka do czesania, kosmetyki, ubrania, telefon)

9. Podczas kichania lub kaszlu należy zasłaniać usta i nos ( zgięty łokieć, chusteczka higieniczna, którą należy niezwłocznie wyrzucić do kosza na śmieci). Trzeba też unikać dotykania oczu, nosa i ust.

10. W klasach I-III nauczyciele organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut ( wyjście na korytarz szkolny lub na śwież powietrze).

IV. ZASADY ZACHOWANIA PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

 

 1. Uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo (wyjątek mogą stanowić rodzeństwa).
 2. Podczas lekcji nie obowiązuje noszenie maseczek ochronnych.
 3. Każdy uczeń powinien posiadać swoje przybory szkolne, podręczniki itp., którymi nie może wymieniać się z innymi uczniami.
 4. Nie wolno przemieszczać się samowolnie po klasie ( można to robić w uzasadnionych przypadkach za zgodą nauczyciela).
 5. Zabrania się picia i jedzenia podczas zajęć lekcyjnych.
 6. Przed i po zajęciach z użyciem komputerów uczniowie dezynfekują ręce ( mogą też używać rękawiczek ochronnych). Po zakończonych zajęciach sprzęt komputerowy będzie dezynfekowany.
 7. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
 8. Uczniowie mają obowiązek bezwzględnego podporządkowania się poleceniom nauczyciela.

V. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA/PRACOWNIKA SZKOŁY

 

     1. W przypadku zaobserwowania u ucznia lub pracownika objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych (gorączka, kaszel), osobę taką odizolowuje się w Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej I Pomocy Przedmedycznej.

w części piwnicznej szkoły.

     2.   Postępowanie w razie podejrzenia zakażenia:

a. nauczyciel prowadzący zajęcia z danym uczniem zawiadamia dyrektora szkoły, który wyznacza opiekuna dla ucznia na czas pobytu z nim w izolatorium,

b. osoba wyznaczona do opieki nad uczniem przechodzi z nim do izolatorium i sprawuje nad nim opiekę, konieczne jest zachowanie dystansu 2m, obowiązują też maseczki ochronne oraz rękawiczki lub dezynfekcja rąk,

c. dyrektor szkoły informuje rodziców/opiekunów ucznia o niezwłocznej konieczności odebrania go ze szkoły,

 1. W razie potwierdzenia na terenie placówki zakażenia koronawirusem, dyrektor ma obowiązek poinformować o tym fakcie Stację Sanitarno – Epidemiologiczną, Organ Prowadzący.
 1. WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELI

 

Wszyscy nauczyciele powinni zapoznać się z regulaminem i stosować

jego zasady.

1.Do obowiązków nauczycieli należy:

 • zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi w placówce zasadami bezpieczeństwa,
 • dopilnowanie przestrzegania przez uczniów ustalonych zasad ( higiena – mycie i dezynfekcja rąk, utrzymanie dystansu itp.)
 • wietrzenie sali po każdych zajęciach,
 • unikanie organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,
 • noszenie osłony na usta i nos w przestrzeniach wspólnych szkoły,

         -   pozostawienie wolnej ławki oddzielającej stolik (biurko) nauczyciela.

     2. Kreda użyta przez ucznia powinna zostać odłożona do specjalnego

         pojemnika i poddana kwarantannie przez 3 dni.

     3. Uczniowie nie dotykają wskaźnika szkolnego, zamiast niego używają

         własnych długopisów.

     4. Kartkówki i klasówki napisane przez uczniów należy poddać 3 dniowej

         kwarantannie i dopiero po tym czasie mogą być sprawdzane.

     5. Pisemnych prac domowych przeznaczonych do sprawdzenia, uczniowie

       nie wykonują w zeszytach lecz na oddzielnych kartkach.

     6. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego

       i sportowych, w których nie można zachować dystansu,

       należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.

VII.   INNE

 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.
 2. Korzystanie z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy uwzględniają

2 dniową kwarantannę dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

                                            

                                  UWAGA DO CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w placówce należy bezwzględnie dostosować się do powyższego regulaminu.