foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lekcja zdalna klasa 7

data: 05.06.

Temat: Ćwiczenia leksykalne – wyrażanie przynależności.

1. Sposoby wyrażania przynależności:

- poprzez przyimek von np. der Vater von Anna – tata Anny

das Zimmer von Max – pokój Maxa

- poprzez zaimki dzierżawcze: mein – mój, dein – twój, sein – jego, ihr – jej, unser – nasz, euer – wasz, ihr- ich, Ihr – państwa, pani, pana np. ihre Eltern – jej rodzice,

dein Hund – twój pies

uwaga: końcówka zaimka dzierżawczego zależy od rodzaju danego rzeczownika: rzeczowniki męskie i niejakie mają formę bez końcówki, rzeczowniki żeńskie i w liczbie mnogiej mają końcówkę – e- np. meine Mutter – moja mama

unsere Eltern – nasi rodzice

- poprzez tzw.s-Genitiv, czyli dołącza się literę – s – do imion własnych, tak jak w języku angielskim np. Evas Eltern – rodzice Ewy

Lenas Oma – babcia Leny

uwaga: Jeżeli imię własne kończy się na: s,x,tz,zß, nie dodajemy tej końcówki, w pisowni używa się apostrofu np. Markus' Opa – dziadek Markusa

2. Na podstawie podanych informacji do zrobienia są zadania z ćwiczeń: 2, 3, 4, 5, 6./70-71

Zakres wiadomości do sprawdzianu z 5 działu:

- nazwy członków rodziny

- czasownik modalny: können

- cechy charakteru osób (temat 3)

- zaimki osobowe w bierniku

- nazwy zawodów i czynności z nimi związane

- wyrażanie przynależności

Sprawdzian odbędzie się 10.06. - kontakt na grupie klasowej.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.