foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Temat:  Ćwiczenia gramatyczne I tryb warunkowy.

Proszę wykonać poniższe ćwiczenie w zeszycie i mi odesłać do sprawdzenia. (ocena). Jest to utrwalenie lekcji z 11.05. gdzie były szczegółowe wyjaśnienia).

Ćwiczenie : wpisz odpowiednie formy czasowników z nawiasów pamiętając o tym, że po słowie „if” jest Present Simple, w drugie części zdania (bez „if”) jest czas Future Simple (z will).

  • If you………(play) with matches you……………………….(burn) yourself.
  • If you ……………………..(do) your homework you…………………..(be) allowed to go out.
  • I…………………..(go) on holiday if you………………(come) with me.
  • If you…………………….(turn) down the music, I………………..(be) able to concentrate on my homework.
  • If you………………(watch) this film, you……………..(have) an idea how to solve this problem.
  • If you………………..(study) harder, you…………….(be) able to pass all your exams.
  • You………………(get) wet, if you…………………(not take) an umbrella with you.
  • If she…………………(go) to school on time, she…………………..(not/have) problems with her teacher.
  • If he ……………………(take) part in the swimming competition he …………(have) a chance to win.
  • If you ……………..(take) this medication, you……………..(get) better.

Ćwiczenie 2: Przetłumacz zdania z ćwiczenia 1 na język polski.

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.