foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

22.06.2020 (poniedziałek)

Temat lekcji: Krajobrazy Polski-powtórzenie wiadomości i umiejętności.

1.Podaj przykłady pozytywnej i negatywnej ingerencji człowieka w środowisko najbliższej okolicy.

2.Wskaż w terenie obiekty antropogeniczne (przekształcone przez człowieka) i naturalne.

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.