foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

OKRĘG  LIGI  OCHRONY  PRZYRODY  W  PŁOCKU

przy współpracy

OKRĘGU MAZOWIECKIEGO POLSKIEGO  ZWIĄZKU  WĘDKARSKIEGO  W  WARSZAWIE

oraz  MIEJSKIEGO  OGRODU  ZOOLOGICZNEGO  W  PŁOCKU

ogłaszają

KONKURS  PRAC  PLASTYCZNYCH  DLA  DZIECI  I  MŁODZIEŻY

pod hasłem  „PRZYRODA – TWÓJ  PRZYJACIEL” z tematem wiodącym XLIV Edycji 2021

                    „PRZYRODA W CZTERECH PORACH ROKU”

 

Głównym celem konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Polski, rozbudzanie wśród  dzieci i młodzieży zainteresowania przyrodą własnego regionu, rozwijanie wrażliwości artystycznej  i zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz potrzebę jej ochrony.    

REGULAMIN

 

  1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzież.
  2. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką, z wyjątkiem prac przestrzennych. Może to być projekt plakatu, znaczka pocztowego, karty pocztowej. Format – do rozmiaru A4.

3. Praca powinna przedstawiać elementy krajobrazu lub fragmenty ekosystemu o dowolnych  porach roku.

  1. Na odwrocie każdej pracy należy wkleić metryczkę – wzór w załączeniu
  2. Prace konkursowe będą oceniane w pięciu grupach wiekowych:
  3. przedszkole
  4. szkoła podstawowa (klasy I – III) e) szkoła ponadadpodstwowe
  5. szkoła podstawowa (klasy IV – VI)
  6. szkoła podstawowa (klasy VII – VIII)
  7. Autor pracy ( w przypadku niepełnoletnich rodzic lub prawny opiekun) wyraża zgodę na publikowanie danych osobowych, wizerunku oraz uzyskanych wyników (art. 6 ust. 1 lit. A RODO w zw. Z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1062) w zakresie rozpowszechniania wizerunku oraz publikowania informacji o uczestnikach konkursu. Załączniki nr 1 i 2 do regulaminu, które pozostają w placówce.
  8. Prace konkursowe należy składać wyłącznie w oddziałach LOP, najpóźniej do 29 listopada 2021 r. w szczegółowym terminie i miejscu uzgodnionym z prezesem oddziału.

Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie 5 prac.

 

Wymagana jest karta zgłoszeniowa, załącznik nr 3 do regulaminu.

 

Prace konkursowe staną się własnością Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Płocku.

Copyright © 2022 Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie Rights Reserved.