foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

GEOGRAFIA KLASA VIII

Data realizacji 1.04.20

Dzień tygodnia środa

Temat lekcji: Poznajemy wielkie miasta półkuli zachodniej.

 1. Megalopolis-skupienie szybko rozwijających się wielomilionowych miast połączonych dużą liczbą leżących między nimi mniejszych ośrodków w jeden zespół miejski.
 2. Wysoki wskaźnik urbanizacji charakterystyczny dla państw amerykańskich.
 3. Urbanizacja pozorna –rozrost dzielnic pozbawionych infrastruktury, zasiedlanych głównie przez ludność ze wsi.
 4. Slumsy- dzielnice powstające na terenach nieprzystosowanych do zamieszkania. Dzielnice nędzy w Brazylii – fawele, w Argentynie – villas.

Praca dla ucznia:

-przepisz notatkę

-zapoznaj się z tematem w książce str 114 (temat 22)

-polecenie 1 (str.119) proszę wysłać na mojego maila do 6.04.2020.

01.06.20 (poniedziałek)

Temat lekcji: Obszary okołobiegunowe - powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Praca dla ucznia (praca ustna):
1. Przypomnij i wyjaśnij pojęcia: Arktyka, Antarktyka, Antarktyda.
2. Oceń znaczenie badań polarnych dla gospodarki i nauki.

 

8.04.2020 (środa) GEOGRAFIA KLASA VIII

Temat lekcji: Stany Zjednoczone – jako potęga gospodarcza świata.       

 1. Stany Zjednoczone jako światowe mocarstwo- zajmujące centralna pozycję na świecie pod względem politycznym, militarnym i gospodarczym. Wysoka wartość PKB.
 2. Wydajne rolnictwo.
 3. Rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu.
 4. Usługi – usługi biznesowe i finansowe.
 5. Rozwój brany rozrywkowej (produkcja filmów, sprzedaż praw do programów telewizyjnych).
 6. Technopolia -miasta, okręgi przemysłowe najnowszej generacji, w których koncentruje się przemysł zaawansowanych technologii (hight-tech).
 7. Amerykanizacja-rozpowszechnianie na świecie amerykańskich wzorców kulturowych, tradycji, wartości, zachowań i obyczajów.

Praca dla ucznia:

-przepisz notatkę do zeszytu

-zapoznaj się z tematem w książce str 121 (temat 23)

-ułóż krzyżówkę w zeszycie hasło Megalopolis. Wykorzystaj pojęcia (tematy 21, 22,23 ). Przyślij pracę (np. zdjęcie) na mojego maila do 10.04.2020 (na ocenę).

08.06.2020 (poniedziałek)

Temat zajęć: Azja-powtórzenie, utrwalenie i uzupełnienie wiadomości.

Praca dla ucznia (wykonaj ustnie):
1. Podaj przyczyny zróżnicowania gospodarczego państw Azji.
2. Zaproponuj działania zmierzające do ograniczenia ubóstwa w najbiedniejszych krajach Azji.
3. Udowodnij funkcjonowanie stereotypowego postrzegania regionu Bliskiego Wschodu
w świadomości wielu Europejczyków.

11.05.20 (poniedziałek)

Temat lekcji: Antarktyda – kraina lodu.

1. Antarktyda kontynent położony najdalej na południe Ziemi, na którym znajduje się geograficzny biegun południowy. Jest otoczony przez Ocean Południowy . Żyją tam: bakterie, grzyby, nicienie, niesporczaki, pingwiny, płetwonogie i roztocza. Zbiorowiska roślinne mają charakter tundry.
2. Arktyka obszar znajdujący się na dalekiej północy. Obejmuje ona Ocean Arktyczny oraz wyspy, w tym Grenlandię i Islandię. Do Arktyki zalicza się też często najdalej wysunięte na północ fragmenty kontynentów, należące do Rosji, Kanady, St. Zjednoczonych, Norwegii, Szwecji i Finlandii
3. Antarktyka. To obszar, który łączy kontynent Antarktydy, Ocean Południowy oraz położone na nim wyspy, w tym Szetlandy Południowe i Orkady Południowe.
4. Wskaż na mapie Antarktydę, Antarktykę, Arktykę.
5. Opisz działalność człowieka na obszarach podbiegunowych.
Praca dla ucznia:
Opracuj (ustnie) punkt 4, 5 (podręcznik i Internet). Zapoznaj się z tematem w książce.

 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Bedlnie Rights Reserved.